Гостувахме на УниБИТ с открита лекция

blog-page

Професия архивист в XXI век

Среща-лекция със студенти от УниБИТ

През м.март гостувахме на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) с отворена лекция, проведена съвместно с доц.д-р Християн Атанасов. В края на юни 2018 помежду ни бе сключен рамков договор за сътрудничество в предмета ни на дейност. Оттогава насам основния фокус и на двете страни е да заздравяваме и дообогатяваме връзката между наученото в университета и практиката.


Под формата на презентация-дискусия споделихме своя опит и разнообразните дейности, които извършваме с архивите на частния бизнес, за да му помогнем да има контрол върху информацията си и да разполага с нея бързо и удобно в реално време.

Умения за професия архивист

Широкият спектър от умения преобърна представите за архивистиката на студентите. Той обхваща наученото в университета, внимание към нуждите на компаниите, а също и овладяването и развиването на soft skills, необходими за работа в екип. Аудиторията бе очарована, задаваше въпроси и дори остана след края на предвиденото време, за да може допълнително да получи информация, свързана с професионалната реализация.


Приятната изненада, както самите студенти споделиха, бе осъзнаването как дейностите са специфични са за архивирането. Дейности като организиране, съхранениесканиране, индексиране и унищожаване на документи, които са тясно свързани помежду си и улесняват основните процеси в много компании.

Students

Изводи

Всеобщият извод: Професия Архивист в XXI век е многопластова. Тя е жива, динамична, адаптираща се спрямо нуждите на пазара и технологичните постижения. Компилация от комуникация, организираност, стремеж към знание и развитие.


Част от направленията при нас, в които младите могат да трупат опит и умения по реални проекти на компании от различни икономически сектори (в т.ч. застрахователен, банков, фарма сектор, здравеопазване), са:

  • Архивиране и организация
  • Консултация и съвети
  • Дигитализация
  • Въвеждане на данни
  • Информационни и комуникационни технологии


Срещата бе първа за тази година и предизвика интереса не само на студентите, но и на представители от университета. Част от тези, които ни уважиха с присъствието си бяха проф. дн Таня Тодорова, доц. Петър Пейков, доц. д-р Християн Атанасов от катедра “Библиотечен мениджмънт и архивистика”, завеждащият кариерния център на УниБИТ – Ани Антонова, както и на ръководителя на катедра „Информационни системи и технологии” – проф. Иван Гарванов.

А как изглежда денят на архивиста, ако го погледнем през очите на документа? Вижте тук:

Other related posts