Партньорска програма - Общи условия

Преамбюл

Тези Общи условия уреждат изцяло правилата за провеждане, участие и времетраене на настоящата Партньорска програма, разработена от Национални Архиви Корп. ЕООД. Национални Архиви Корп. ЕООД си запазва правото едностранно да допълва или променя Общите условия на Партньорската програма. Във всички случаи на промяна в Общите условия Национални Архиви Корп. ЕООД се задължава да извести всички лица, заявили участие в Партньорската програма, за съответните допълнения и изменения, чрез публикуването им на сайта на Национални Архиви Корп. ЕООД.

1. Период на провеждане

Партньорската програма на Национални Архиви Корп. ЕООД стартира през Юни, 2021 г. без да бъде ограничена от краен срок.

2. Дефиниции

Всички понятия и термини, използвани в настоящите Общи условия с главна буква, ще имат следното значение:

1. Партньорската програма („Програма/та“) означава дългосрочна Програма, създадена от Национални Архиви Корп. ЕООД, с цел развитие на партньорските отношения и поощряване на лоялни клиенти, които използват услугите на Национални Архиви Корп. ЕООД, останали са доволни от качеството им, и поради това са ги препоръчали на трети лица, които имат нужда от услуги в областта на архивирането. Чрез Програмата Национални Архиви Корп. ЕООД желае да предостави възможност на своите лоялни клиенти, в рамките на Програмата, да получат награди под формата на отстъпки от цените на избраните и изпозлваните от тях услуги, при условията на настоящите Общи условия.
2. Препоръчващ означава всеки настоящ клиент на Национални Архиви Корп. ЕООД („Препоръчващ“), който е доволен от предоставяните услуги и ги е препоръчал на заинтересовано от тях лице, в т.ч. негов познат, клиент, партньор, приятел и др.
3. Препоръчан означава всяко трето лице, което не е клиент на Национални Архиви Корп. ЕООД и, на което Препоръчващ е препоръчал услугите на компанията, в следствие на което лицето е проявило интерес и е осъществило контакт с Национални Архиви Корп. ЕООД за иницииране на преговори и сключване на договор.

3. Механизъм, по който работи Партньорската програма на Национални Архиви Корп. ЕООД

3.1. Участниците в Програмата приемат да:
3.1.1. спазват всички приложими нормативни актове, включително Закон за защита на конкуренцията, Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и др.;
3.1.2. препоръчват услугите ни единствено само на заинтересовани лица, които познават и знаят, че се интересуват от услуги в сферата на архивирането;

3.2. Препоръчващ
За да участва в Програмата, Препоръчващият трябва да бъде настоящ клиент на Национални Архиви Корп. ЕООД и да изпълни препоръка по упоменатия начин („Валидна препоръка“).
Препоръчващият и/или Препоръчаният е необходимо да са навършили 18 години.

3.3. Валидна препоръка
Извършване на валидна препоръка по смисъла на настоящите Общи условия включва попълване на формата за препоръка (по-долу наричана и/или „форма за участие“) и отбелязване на всички задължителни полета от Препоръчващия. Попълване на предвидената форма (по-долу наричана и/или „форма за участие“) от Препоръчания и отбелязване на всички задължителни полета. Успешно получаване на двете попълнени форми за участие от екипа на Национали Архиви Корп. ЕООД.

3.4. Успешна препоръка
За Успешна препоръка по смисъла на настоящата Програма се счита препоръка, която е довела до сключване на договор между Национални Архиви Корп. ЕООД и Препоръчания и предаване на архив след сключването му.

3.5. Награди под форма на отстъпки
Награда за Препоръчващия – При осъществяване на Успешна препоръка, Препоръчващят получава отстъпка от цената на използваните от услуги.
Наградите под форма на отстъпки за Препоръчващия са различни по размер. Размерът на отстъпките е диференциран в зависимост от обема на архива, който Препоръчаният ще предаде за съхранение след сключване на договор с Национални Архиви Корп. ЕООД. Национални Архиви Корп. ЕООД ще предостави описаните награди под формата на отстъпки еднократно за всяка Успешна препоръка. Единствено и само след изпълнена Успешна препоръка, отговаряща на условията на т. 3.4, Препоръчващият получава своите награди под формата на отстъпки. Ако желаете да научите повече за предвидените от нас отстъпки бихте могли да се свържете с нас на program@nacorp-bg.com и ние ще ви изпратим имейл с тяхното подробно описание.

4. Множество препоръки

4.1. Национални Архиви Корп. ЕООД не поставя ограничения на броя Успешни препоръки, които могат да бъдат направени от един Препоръчващ. Препоръчващият получава наградата, определена съобразно правилата на Раздел 3, за всеки един Препоръчан единствено след изпълнение на всички условия, според които препоръката се счита за Успешна.

4.2 В случай че в рамките на един календарен месец бъдат осъществени повече от една Успешни препоръки, Препоръчващият има право да получи своите награди под формата на отстъпки при следните условия:

4.2.1. При до три броя Успешни препоръки, осъществени в рамките на един календарен месец, Препоръчващият получава награда под формата на отстъпка от цените на използваните от него услуги в рамките на същия календарен месец, а размерът на отстъпката се определя съобразно общия обем на предадените от Препоръчаните архиви за съхранение от Национални Архиви Корп. ЕООД.

4.2.2. При повече от три Успешни препоръки в рамките на един календарен месец Препоръчващият получава награда под формата на отстъпка от цените на използваните от него услуги през текущия календарен месец в размер, определен съгласно т. 4.2.1 за първите три Успешни препоръки. За останалите Успешни препоръки, осъществени в рамките на същия календарен месец, ако последните не надхвърлят три броя, Препоръчващият получава отстъпка от цените на използваните от него услуги през следващия календарен месец в размер, определен съобразно т. 4.2.1. Ако останалите Успешни препоръки, осъществени в рамките на същия календарен месец, надхвърлят три броя, последните се разделят на групи от до три броя и размерът на отстъпките, на които има право Препоръчващият, се определя съгласно т. 4.2.1 за всяка група Успешни препоръки. В последния случай наградите се предоставят от Национални Архиви Корп. ЕООД като отстъпки от цените на услугите, използвани от Препоръчващия през следващите последователни календарни месеци.

4.2.3. При няколко Успешни препоръки, осъществени в рамките на различни календарни месеци, Препоръчващият има право на награда под формата на отстъпка от цените на използваните от него услуги в рамките на съответния календарен месец, през който се е осъществила Успешната препоръка в размер, определен съобразно обема на архива, предаден от Препоръчания на Национални Архиви Корп. ЕООД за съхранение.

5. Изключване от участие

5.1. Национални Архиви Корп. ЕООД си запазва правото да не одобри препоръки, които не отговарят на Общите условия или да откаже да даде награди под формата на отстъпки, ако установи злоупотреба и/или измама, нарушения на Закона за защита на конкуренцията и/или други от страна на някой от участниците в Програмата. Национални Архиви Корп. ЕООД си запазва правото да изключи участник от по-нататъшно участие в Програмата, ако установи, че последният:

5.2. Действа в нарушение на настоящите Общи условия на Програмата;

5.3. С действията си смущава, затруднява или възпрепятства комуникацията чрез посочения имейл за кореспонденция с Национални Архиви Корп. ЕООД program@nacorp-bg.com. Действия по смисъла на предходното изречение представляват, включително, но не само: съобщения с обидно и неморално съдържание, изпращане на нежелана кореспонденция под формата на множество имейли с реклама и/или друго, несвързано с Програмата съдържание в кратки интервали от време, както и имейли със съдържание, накърняващо репутацията на Национални Архиви Корп. ЕООД

5.4. Национални Архиви Корп. ЕООД си запазва правото да търси обезщетение за причинените им вреди при злоупотреби с Програмата или уебсайта www.nacorp-bg.com.

6. Заявка за участие в Програмата

6.1. За участник в програмата се счита всеки настоящ клиент на Национални Архиви Корп. ЕООД, който е доволен от нашите услуги и поради това ги е препоръчал на заинтересовано от тях трето лице. За начало на участието на Препоръчания и Препоръчващия се счита кумулативното осъществяване на следните условия:

● Наш клиент – Препоръчващ, ни препоръча на заинтересовано лице – Препоръчан чрез страницата на Партньорската програма на Национални Архиви Корп. ЕООД, намираща се на този линк: https://www.nacorp-bg.com/partners-program/, в която попълни коректно необходимата информация и отбележи необходимите отметки за съгласие за включване като участник в Партньорската програма;
● Препоръчаният се свърже с нас по указан начин. Стъпките, които трябва да предприеме Препоръчаният за успешно и вярно попълване на формата за участие в Програмата са описани подробно в настоящия раздел;
● Препоръчаният и Препоръчващият придобиват качеството участници в Програмата от момента на получаване от наша страна на успешно и вярно попълнената и изпратена от Препоръчващия и Препоръчания форма за участие.

6.2. Процедура за успешно заявяване на участие в Програмата

6.2.1 Препоръчващият следва да попълни във формата на участие следните данни:

● Своите име и фамилия;
● Свой телефон;
● Професионален и-мейл;
● Име на компания, за която работи и която е клиент на Национални Архиви Корп. ЕООД;
● Име на Препоръчан, представляващ компанията, която се интересува да ползва услуги в сферата на архивирането;
● Професионален имейл на Препоръчан.

6.2.2. В случай че в следствие на препоръка от наш клиент Препоръчаният е заинтересован от нашите услуги и желае да участва в Програмата, Препоръчаният следва да попълни информация, която ще му бъде поискана с имейл – покана за включване.

6.2.3. Препоръчаният следва да попълни във формата на участие следните данни:
● Име и Фамилия на представляващ, Наименование на компания;
● Телефон и и-мейл;
● Обем на архива, който Препоръчаният би желал да предаде за съхранение при нас;
● Дали е заинтересован от други услуги, освен съхранение и архивиране;
● Да даде съгласие за включване в Програмата, както и да се запознае с Политиката за поверителност на уебсайта www.nacorp-bg.com.

6.2.4. Посочените данни се получават от program@nacorp-bg.com, след което представител на Национални Архиви Корп. ЕООД ще се свърже с Препоръчания за провеждане на преговори и уточняване на условията за сключване на договор за предоставяне на посочените от него услуги. При сключване на договор между Препоръчаният и Национални Архиви Корп. ЕООД и предаване на архив за съхранение, Препоръчващият получава своята награда под форма на отстъпки от цените на използваните от него услуги.

6.3. Препоръчващият по никакъв начин не се задължава да продължи да препоръчва Национални Архиви Корп. ЕООД.

6.4. Участието в Програмата не е задължително за никой от настоящите клиенти на Национални Архиви Корп. ЕООД. То е изцяло доброволно.

7. Лични данни

7.1. В качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) от 27 април 2016 година (наричан за краткост „Регламента/ът“), Национални Архиви Корп. ЕООД ще обработва лични данни на лицата, заявили желание да участват в Програмата, или на техните представители, ако участниците са юридически лица, съгласно условията и сроковете, предвидени в настоящия раздел 7.

7.2. Личните данни, предоставени от участниците в Програмата ще бъдат обработвани за следните цели:
По отношение на Препоръчващия:
• Изпълнение на Програмата и реализиране на Успешна препоръка;
• Определяне и предоставяне на наградите под формата на отстъпки от цените на услугите, използвани от Препоръчващия;
По отношение на Препоръчания:
• Изпълнение на Програмата и реализиране на Успешна препоръка;
• Осъществяване на контакт с Препоръчания и последваща комуникация с цел предприемане на необходимите действия за сключването на договор между Препоръчания и Национални Архиви Корп. ЕООД.

7.3. В качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Регламента Национални Архиви Корп. ЕООД гарантира, че личните данни, предоставени от лицата, заявили участие в Програмата, няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в т. 7.2. от настоящите Общи условия, цели.

7.4. Вашите данни ще бъдат обработвани от служители на Национални Архиви Корп. ЕООД, които са поели задължения за опазване на конфиденциалността на информацията, станала им известна при изпълнение на служебните им задължения и които са получили тази информация във връзка с изпълняваните от тях задължения в дружеството.

Национални Архиви Корп. ЕООД може да предостави Вашите данни, ако е необходимо и при спазване изискванията на приложимото законодателство, на някоя от следните категории получатели: компетентни държавни органи в предвидените от закона случаи, адвокати, доставчици на услуги, например дружества, предоставящи услуги в областта на информационните технологии и др. Предоставянето на данни на трети лица се извършва след преценка на необходимостта и основателността за всеки отделен случай, като в хипотезата на възлагане на дейности по обработка на данни на обработващ лични данни, същите ще бъдат предоставени в съответствие с изискванията на чл. 28 от Общия регламент относно защитата на данните.
В случай на предаване на обработвани от дружеството лични данни на трети държави или международни организации извън Европейския съюз, това ще се извърши при спазване на Общия регламент относно защитата на данните. Това ще се извършии само ако за третата страна е било потвърдено адекватно ниво на защита на данните от Европейската комисия или ако други подходящи гаранции за защита на данните са налице (по-специално стандартни договорни клаузи, одобрени съгласно Общия регламент относно защитата на данните, или задължителни фирмени правила).

7.5. Данните, които ще бъдат обработвани:
• Име и фамилия
• Имейл адрес
• Телефон
• Име на работодател/Име на дружество, което представлява

7.6. Всяко физическо лице, чиито лични данни са предоставени на Национални Архиви Корп. ЕООД във връзка с участие в Програмата, в качеството си на субект на лични данни по смисъла на Регламента, има всички права, съгласно Глава III от Регламента – „Права на субекта на данни“, а именно: да получи информация във връзка с обработване на личните му данни съгласно чл. 12, чл. 13, и чл. 14 от Регламента; както и да заяви, че желае коригиране, изтриване, предоставяне на достъп, заличаване, или упражняване на правото на преносимост на личните му данни, обработвани от Национални Архиви Корп. ЕООД във връзка с настоящата Програма.

7.7. Личните данни ще се обработват за срок от включване на съответния участник в Програмата до 1. заявяване на желание от страна на участника да прекрати участието си; до 2. приключването на Програмата и/или до 3. изтичане на нормативно определените задължения за съхраняването им, в това число до 4. нормативно необходимия срок по евентуално висящи административни и/или други производства. В случай на Успешна препоръка, личните данни се обработват за срок до 5. сключване на договор с Препоръчания и предоставяне на съответната награда на Препоръчващия. В случай че Препоръчаният не предприеме необходимите последващи стъпки за участие в Партньорската програма, Национални Архиви Корп. ЕООД ще обработва личните данни на субектите за срок до 6. шест месеца от датата на получаването им.

7.8. При възникнали въпроси, оплаквания и нужда от съдействие, свържете се с представител на Национални Архиви Корп. ЕООД на адрес: Област София, общ. Елин Пелин, с. Равно поле, п.код 2129, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА. Във връзка с разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент следва да имате предвид, че имате право да сезирате с жалба компетентния надзорен орган – Комисията за защита на личните данни.

7.9. За повече информация относно политиката за поверителност и защита на личните данни на Национални Архиви Корп. ЕООД, вижте на този линк: https://www.nacorp-bg.com/privacy-policy/.

8. Отказ от Участие

8.1. Отказ от участие Препоръчващият и Препоръчаният могат да заявят по всяко време на program@nacorp-bg.com.

8.2. При отказ от страна на някой от участниците от по-нататъшно участие в Програмата Национални Архиви Корп. ЕООД ще спре да обработва данните му за посочените в т. 7.2. цели.

В имейла си, в свободен текст, с който съответният участник уведомява Национални Архиви Корп. ЕООД, че се отказва от участие в Програмата, първият следва да посочи:
● дали желае данните му да бъдат заличени напълно от базата данни на Национални Архиви Корп. ЕООД,
● или не желае да участва повече в Програмата, но е съгласен Национални Архиви Корп. ЕООД да продължи да обработва данните му с цел изпращане на информационни или маркетингови съобщения за продуктите и услугите на Национални Архиви Корп. ЕООД. В случай че съответният участник избере данните му да продължат да се обработват от Национални Архиви Корп. ЕООД с цел изпращане на информационни или маркетингови съобщения за продуктите и услугите ни, участникът може по всяко време да се откаже от тази възможност чрез линка, който е включен в края на всеки имейл, изпратен от Национални Архиви Корп. ЕООД..

9. Други условия

9.1. Тези Общи условия уреждат изчерпателно правилата за участие в Програмата, като се считат известни на всички участници - търговци, съгласно чл. 298, ал. 1, т. 2 от Търговския закон.

9.2. Заглавията на секциите в настоящите Общи условия на Програмата са само за удобство и нямат правно или договорно действие.

9.3. Национални Архиви Корп. ЕООД не поема отговорност или задължения при:
● Невярно и неуспешно попълване на формата за участие в Програмата.
● Повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Програма.

9.4. Национални Архиви Корп. ЕООД няма задължението да уведомява Препоръчващия ида го държи в течение на развитието на комуникацията с Препоръчания. Национални Архиви Корп. ЕООД се задължава да уведомява Препоръчващия за следното:
● За всеки договор, сключен с Препоръчан, за който Препоръчващият е препоръчал услугите на Национални Архиви Корп. ЕООД;
● За предаване / неосъществяване на предаване на архив от Препоръчания след сключване на съответния договор с него.
● За размера на отстъпките, които Препоръчващият получава при изпълнение на условията, посочени в настоящите Общи условия.

9.5. Национални Архиви Корп. ЕООД си запазва правото да прекрати Програмата, както и да измени условията за нейното осъществяване като своевременно обяви тези обстоятелства на уебсайта www.nacorp-bg.com.