Партньорска програма НАК+ - Общи условия

Ако искате да направите препоръката си като юридическо лице (т.е. вие сте настоящ клиент на Национални Архиви), запознайте се с общите условия на Партньорска програма НАК и корпоративни партньори, насочена към препоръки от юридически лица.

Преамбюл

Тези Общи условия уреждат изцяло правилата за провеждане, участие и времетраене на настоящата „Партньорска програма НАК +“, разработена от Национални Архиви Корп. ЕООД.

Национални Архиви Корп. ЕООД си запазва правото едностранно да допълва или променя Общите условия на „Партньорската програма НАК +“. Във всички случаи на промяна в Общите условия Национални Архиви Корп. ЕООД се задължава да извести всички лица, заявили участие в „Партньорска програмата НАК +“, за съответните допълнения и изменения, чрез публикуването им на сайта на Национални Архиви Корп. ЕООД.

1. Период на провеждане

Партньорската програма НАК + на Национални Архиви Корп. ЕООД стартира през Януари, 2021 г. без да бъде ограничена от краен срок.

2. Дефиниции

Всички понятия и термини, използвани в настоящите Общи условия с главна буква, ще имат следното значение:

 1. Партньорската програма НАК + („Програма/та НАК +“) означава дългосрочна програма, създадена от Национални Архиви Корп. ЕООД, с цел поощряване на физически лица, които познават услугите на Национални Архиви Корп. ЕООД и поради това са ги препоръчали на трети лица, които имат нужда от услуги в областта на архивирането. Чрез Програмата НАК + Национални Архиви Корп. ЕООД желае да предостави възможност на физически лица, в рамките на Програмата НАК +, да получат партньорското възнаграждение,  при условията на настоящите Общи условия.
 2. Препоръчващ означава всяко физическо лице („Препоръчващ“), което познава нашите услуги и е препоръчал услугите ни на заинтересовано от тях лице, в т.ч. негов познат, клиент, партньор, приятел и др.
 3. Препоръчан означава всяко трето лице, което не е клиент на Национални Архиви Корп. ЕООД и, на което Препоръчващ е препоръчал нашите услуги, в следствие на което последното е  проявило интерес и е осъществило контакт с Национални Архиви Корп. ЕООД за иницииране на преговори и сключване на договор.

3. Механизъм, по който работи Партньорската програма НАК + на Национални Архиви

3.1. Участниците в Програмата приемат да:

3.1.1. спазват всички приложими нормативни актове, включително Закон за защита на конкуренцията, Закон за борба с корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и др.;

3.1.2. препоръчват услугите ни на физически и/или юридически лица, които се интересуват от услуги в сферата на архивирането;

3.1.3. Препоръчващият и/или Препоръчаният е необходимо да са навършили 18 години и да са дееспособни.

3.2. Препоръчващ

За да участва в Програмата НАК +, Препоръчващият трябва да бъде физическо лица и да изпълни препоръка по упоменатия начин („Валидна препоръка“).

3.3. Валидна препоръка

Извършване на валидна препоръка по смисъла на настоящите Общи условия включва успешно препращане на потенциалния клиент към страницата за Препоръки, намираща се на този линк; Успешно попълване от страна на Препоръчания на всички отбелязани като задължителни полета; Успешно изпращане на попълнената форма за препоръки на екипа на Национали Архиви Корп. ЕООД.

3.4. Успешна препоръка

За Успешна препоръка по смисъла на настоящата Програма НАК + се счита препоръка, която е довела до сключване на договор между Национални Архиви Корп. ЕООД и Препоръчания и предаване на архив след сключването му.

3.4.1 Национални Архиви ще изплати партньорско възнаграждение за всяка Успешна препоръка. Единствено и само след изпълнена Успешна препоръка, отговаряща на условията на т. 3.3, Препоръчващият получава своето партньорско възнаграждение.

3.4.2. При осъществяване на Успешна препоръка Препоръчващите получават партньорско възнаграждение. Размерите на партньорското възнаграждение е диференциран в зависимост от обема на архива, който Препоръчаният ще предаде за съхранение след сключване на договор с Национални Архиви Корп. ЕООД. Ако желаете да научите повече за предвидените от нас партньорски възнаграждения, бихте могли да се свържете с нас на sales@nacorp-bg.com и ние ще ви изпратим имейл с тяхното подробно описание.

4. Партньорското възнаграждение

4.1. Национални Архиви Корп. ЕООД не поставя ограничения на броя Успешни препоръки, които могат да бъдат направени от един Препоръчващ. Препоръчващият получава партньорско възнаграждение, определено съобразно правилата на Раздел 3, за всеки един Препоръчан единствено след изпълнение на всички условия, според които препоръката се счита за Успешна.

4.2 В случай че в рамките на един календарен месец бъдат осъществени Успешни препоръки, по които Препоръчаните са посочили съответния Препоръчващ, Препоръчващият има право да получи своето партньорско възнаграждение при следните условия:

4.2.1. Партньорското възнаграждение се изплаща през първите 10 дни от месеца, съгласно резултатите от предходния месец по банкова сметка на Препоръчващия.

4.2.2. Препоръчващият в Програмата НАК + е отговорен за плащането на всички данъци за участие в тази програма, които са приложими, съгласно българското законодателство.

 • Препоръчващият в Програмата НАК + се съгласява да предостави на Национални Архиви Корп. ЕООД своите лични данни и данни за контакт (име, фамилия, ЕГН, гражданство, постоянен адрес и номер на банкова сметка), за да може Национални Архиви Корп. ЕООД да изплати партньорското възнаграждение, съгласно установените изисквания от Национални Архиви Корп. ЕООД, както и да извърши други действия, изисквани от българското законодателството.

5. Изключване от участие

5.1. Национални Архиви Корп. ЕООД си запазва правото да не одобри препоръки, които не отговарят на Общите условия или да откаже да изплати партньорско възнаграждение, ако установи злоупотреба и/или измама, нарушения на Закона за защита на конкуренцията и други от страна на някой от участниците в Програмата НАК +. Национални Архиви Корп. ЕООД си запазва правото да изключи участник от по-нататъшно участие в Програмата НАК +, ако установи, че последният:

5.2. Действа в нарушение на настоящите Общи условия на Програмата НАК +;

5.3. С действията си смущава, затруднява или възпрепятства комуникацията чрез посочения имейл за кореспонденция с Национални Архиви Корп. ЕООД sales@nacorp-bg.com. Действия по смисъла на предходното изречение представляват, включително, но не само: съобщения с обидно и неморално съдържание, изпращане на нежелана кореспонденция под формата на множество имейли с реклама и/или друго, несвързано с Програмата НАК + съдържание, в кратки интервали от време, както и имейли със съдържание, накърняващо репутацията на Национални Архиви Корп. ЕООД

5.4. Национални Архиви Корп. ЕООД си запазва правото да търси обезщетение за причинените им вреди при злоупотреби с Програмата НАК + или уебсайта www.nacorp-bg.com.

6. Заявка за участие в Програмата НАК +

6.1. За участник в програмата се счита всяко физическо лице, което е запознато с нашите услуги и поради това ги е препоръчал на заинтересовано от тях трето лице. За начало на участието на Препоръчания и Препоръчващия се счита кумулативното осъществяване на следните условия:

 • Физическо лице ни препоръча на заинтересовано лице – Препоръчаният;
 • Препоръчаният се свърже с нас чрез формата за Препоръки и в полето, което изисква да се посочи от кого е направена препоръката, напише името на Препоръчващия, който му е препоръчал нашите Услуги. Стъпките, които трябва да предприеме Препоръчаният за успешно и вярно попълване на формата за участие в Програмата НАК + са описани подробно в настоящия раздел;
 • Препоръчаният и Препоръчващият придобиват качеството участници в Програмата НАК + от момента на получаване от наша страна на успешно и вярно попълнената и изпратена от Препоръчания форма за участие.

6.2. Процедура за участие в Програмата НАК +

6.2.1. В случай че в следствие на препоръка от физическо лице, Препоръчаният е заинтересован от нашите услуги и желае да участва в Програмата НАК +, Препоръчаният следва да попълни формата на https://www.nacorp-bg.com/partners-program/

6.2.2. Препоръчаният следва да попълни във формата на участие следните данни:

 • Име и Фамилия на представляващ, Фирма (в случай че Препоръчаният е юридическо лице) / Име и Фамилия (в случай че Препоръчаният е физическо лице);
 • Телефон и и-мейл;
 • Обем на архива, който Препоръчаният би желал да предаде за съхранение при нас и от кой Отдел е;
 • Дали е заинтересован от други услуги, освен съхранение и архивиране;
 • Име на лицето, от когото е получил препоръката;

6.2.3. Посочените данни се получават в sales@nacorp-bg.com, след което представител на Национални Архиви Корп. ЕООД ще се свърже с Препоръчания за провеждане на преговори и уточняване на условията за сключване на договор за предоставяне на посочените от него услуги. При сключване на договор между Препоръчаният и Национални Архиви Корп. ЕООД и предаване на архив за съхранение, Препоръчващият получава своето партньорско възнаграждение.

6.3. Препоръчващият по никакъв начин не се задължава да продължи да препоръчва Национални Архиви.

6.4. Участието в Програмата НАК + е изцяло доброволно.

7.  Лични данни

7.1. В качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) от 27 април 2016 година (наричан за краткост „Регламента/ът“), Национални Архиви Корп. ЕООД ще обработва лични данни на лицата, заявили желание да участват в Програмата НАК +, или на техните представители, ако участниците Препоръчани са юридически лица, съгласно условията и сроковете, предвидени в настоящия раздел 7.

7.2. Личните данни, предоставени от участниците в Програмата НАК + ще бъдат обработвани за следните цели:

 • Осъществяване на контакт с Препоръчания и последваща комуникация с цел предприемане на необходимите действия за сключването на договор между Препоръчания и Национални Архиви Корп. ЕООД.
 • Определяне и изплащане на партньорско възнаграждение на Препоръчващия;
 • Изпращане на информационни или маркетингови съобщения за продуктите и услугите на Национални Архиви Корп. до Препоръчаните.

7.3. В качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Регламента Национални Архиви Корп. ЕООД гарантира, че личните данни, предоставени от лицата, заявили участие в Програмата НАК +, няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в т. 7.2 от настоящите Общи условия, цели.

7.4. Национални Архиви Корп. ЕООД поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.

7.5. Данните, които ще бъдат обработвани:

 • Име и фамилия
 • Имейл адрес
 • Телефон
 • Име на работодател/Име на дружество, което представлява

7.6. Всяко физическо лице, чиито лични данни са предоставени на Национални Архиви Корп. ЕООД във връзка със заявяване на участие в Програмата НАК +, в качеството си на субект на лични данни по смисъла на Регламента, има всички права, съгласно Глава III от Регламента – „Права на субекта на данни“, а именно: да получи информация във връзка с обработване на личните му данни съгласно чл. 12, чл. 13, и чл. 14 от Регламента; както и да заяви, че желае коригиране, изтриване, предоставяне на достъп, заличаване, или упражняване на правото на преносимост на личните му данни, обработвани от Национални Архиви Корп. във връзка с настоящата Програма НАК +.

7.6. Личните данни ще се обработват за срок от включване на съответния участник в Програмата НАК + до заявяване на желание от страна на участника да прекрати участието си или до приключването й. В случай на Успешна препоръка личните данни се обработват за срок до сключване на договор с Препоръчания. За повече информация относно политиката за поверителност и защита на личните данни на Национални Архиви Корп. ЕООД: (линк) към политиката за поверителност на сайта.

8. Отказ от Участие

8.1. Отказ от участие Препоръчващият и Препоръчаният могат да заявят по всяко време на sales@nacorp-bg.com.

8.2. При отказ от страна на някой от участниците от по-нататъшно участие в Програмата НАК +, Национални Архиви Корп ще спре да обработва данните му за посочените в т. 7.2. цели.

В имейла си, с който съответният участник уведомява Национални Архиви Корп, че се отказва от участие в Програмата НАК +, първият следва да посочи:

 • дали желае данните му да бъдат заличени напълно от базата данни на Национални Архиви Корп. ЕООД,
 • или не желае да участва повече в Програмата НАК +, но е съгласен Национални Архиви Корп. ЕООД да продължи да обработва данните му с цел изпращане на информационни или маркетингови съобщения за продуктите и услугите на Национални Архиви Корп. В случай че съответният участник избере данните му да продължат да се обработват от Национални Архиви Корп с цел изпращане на информационни или маркетингови съобщения за продуктите и услугите ни. Участникът може по всяко време да се откаже от тази възможност чрез линка, който е включен в края на всеки имейл, изпратен от Национални Архиви Корп. ЕООД.

9. Други условия

9.1. Тези Общи условия уреждат изчерпателно правилата за участие в Програмата НАК  +. В случай че Препоръчаният е физическо лице и желае да участва в Програмата НАК +, последният следва да заяви писмено в свободен текст чрез имейл до sales@nacorp-bg.com, че се е запознал с настоящите Общи условия и ги приема.

9.2. Заглавията на секциите в настоящите Общи условия на Програмата НАК + са само за удобство и нямат правно или договорно действие.

9.3. Национални Архиви не поема отговорност или задължения при:

 • Невярно и неуспешно попълване на формата за участие в Програмата НАК +.
 • Повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази програма.

9.4. Национални Архиви Корп. ЕООД няма задължението да уведомява Препоръчващия, за да го държи в течение на развитието на комуникацията с Препоръчания. Национални Архиви Корп. ЕООД се задължава да уведомява Препоръчващия за следното:

 • За всеки Препоръчан, който е посочил във формата за участие съответния Препоръчващ като лице, от което е научил за услугите на Национални Архиви Корп. ЕООД и което ги е препоръчало на Препоръчания;
 • За всеки договор, сключен с Препоръчан, който е посочил съответния Препоръчващ при попълване на формата за участие, като лице, което му е препоръчано услугите на Национални Архиви Корп. ЕООД; /
 • За предаване / неосъществяване на предаване на архив от Препоръчания след сключване на съответния договор с него.
 • За размера на партньорското възнаграждение, които Препоръчващият получава при изпълнение на условията, посочени в настоящите Общи условия.

9.5. Национални Архиви Корп. ЕООД си запазва правото да прекрати Програмата НАК +, както и да измени условията за нейното осъществяване като своевременно обяви тези обстоятелства на уебсайта www.nacorp-bg.com.