fbpx
 

Партньорска програма - Правила и Общи условия1. Дефиниции и Oбщи условия


1.1. Дефиниции

Партньорската програма (“Програмата”) на Национални Архиви е създадена от Национални Архиви Корп. ЕООД (“Създателят”) и е дългосрочна и дава възможност за печелене на награди и развиване на партньорските взаимоотношения. Тя награждава онези наши клиенти (“Препоръчващ”), които са ни препоръчали на заинтересована от архивните ни услуги страна, в т.ч. свой познат, клиент, партньор, приятел (“Препоръчан”) и благодарение на тази препоръка доведат до сключване на договор между Национални Архиви и Препоръчания. Също така е създадена и да награди онези Препоръчани, които са възприели тази препоръка от нашите клиенти и чрез нея ни избират и стават наш клиент в специфичната сфера, каквато е архивирането.

1.2. Общи условия

1. Целта на тези Общи правила е да установи условията за провеждане, участие и времетраене на Програмата, както и за реда на получаване на наградите за Препоръчващия и за Препоръчания.
2. Създателят на Програмата има правото едностранно да допълва или променя условията на Програмата по всяко време уи по свое усмотрение. В тези случаи Създателят се задължава незабавно да оповести към участващите страни съответните допълнения и изменения, по начина, по който са обявени настоящите официални условия.
3. Тези Общи условия са задължителни за участниците в Програмата и са обвързващо споразумение между вас и Национални Архиви Корп ЕООД. Те ще уреждат участието във всички етапи на Програмата. Участвайки в Програмата, вие се съгласявате с Общите условия и Декларацията за поверителност на сайта nacorp-bg.com.

2. Период на провеждане


Партньорската програма на Национални Архиви стартира през декември, 2019 г. без да бъде ограничена от краен срок.

3. Механизъм, по който работи Партньорската програма на Национални Архиви


3.1. Участвайки в Програмата, вие приемате:

● 3.1.1. спазват всички приложими търговски и публични закони за борба с подкупите;
● 3.1.2. да изпращате имейл или линк за връзка за препоръки само на хора, които познавате;
● 3.1.3. да не се занимавате с никаква дейност, която може да се счита за измамна, инвазивна или спам.
3.1. Препоръчващ

Всеки настоящ клиент, който иска да се включи в Програмата е необходимо да изпълни препоръката по упоменатия начин Валидна препоръка.
3.2. Валидна препоръка

Успешно препращане на потенциалния клиент към Lаnding страницата, намираща се на този линк. Успешно попълване от страна на Препоръчания на всички отбелязани като задължителни полета. Успешно изпращане на отговора си.

3.3. Успешна препоръка

Препоръка, довела до сключване на договор между Национални Архиви Корп. ЕООД и Препоръчания.

3.5. Награди

Наградите за Препоръчващият и Препоръчания са различни. Национални Архиви ще предостави еднократно описаните награди за всяка препоръка, отговаряща на изискванията за препоръка. Всякакви последващи допълнителни услуги, избрани от Препоръчания след сключване на договор, както и предадени в бъдеще документи за архив от негова страна, няма да се ползват от такава награда.

3.6. Ред и начин за получаване на наградата

Наградите за Препоръчващият и Препоръчания са различни. Единствено и само след изпълнена Успешна препоръка и сключване на валиден договор между Препоръчания и Национални Архиви Корп. ЕООД, и осъществено взимане на архив, Препоръчващият и Препоръчания получават своите награди.

3.7. Допустимо участие

За да отговаря на условията за участие в програмата, Препоръчващият трябва да бъде настоящ клиент на Национални Архиви. И препоръчващият, и препоръчаният трябва да са навършили 18 години. Посоченият потенциален клиент / Препоръчния трябва да предаде архив на Национални Архиви, не по-късно от 3 месеца след сключване на договора. Национални Архиви си запазва правото да намери за неприемлив, който и да е Препоръчан в програмата по свое усмотрение.

4. Описание на наградите


4.1. Награда за препоръчващия - Препоръчващите получават награда в размер до 1000 лв, освен в случаи на изключение.. Начинът на опрeделяне на размера на наградите e подробно описан в изпратен до клиента имейл. Ако не сте получили такъв, а сте наш клиент и искате да се включите в Партньорската ни програма, моля свържете се с нас на sales@nacorp-bg.com

4.2. Награди за препоръчания - Препоръчаният получава награда, описана в Landing страницата на нашата партньорска програма. Ако не я откривате, моля свържете се с нас на sales@nacorp-bg.com

5 . Множество препоръки


Национални Архиви не слага ограничение на броя препоръки, които могат да бъдат направени. Препоръчващият получава наградата, определена в предходната точка, за всеки един Препоръчан единствено след изпълнение на всички точки, според които препоръката се счита за успешна, след сключен договор и след предаден от Препоръчания архив.

6 . Прекратяване на участие


Национални Архиви си запазва правото да спре препоръки или да откаже награди, ако забележим каквато и да е дейност, която смятаме за злоупотреба или измама. Участниците в Програмата трябва да спазват всички актуални закони за „СПАМ“. Национални Архиви си запазва правото по свое усмотрение да забрани на всеки член да участва в който и да е аспект от програмата, ако сметне или подозира, че такъв член се е включил или се е опитал да:

6.1. Действа в нарушение на тези Общи условия на програмата;
6.2. С действията си довежда до подправяне или повреждане на работата на Програмата или сайта;
6.3. Действа с намерение да дразни, тормози или злоупотребява с друго лице;
6.4. Действа некооперативно, разрушително, измамно, потенциално измамно или необичайно поведение или дейност, като цяло несъвместима с предвиденото действие на програмата.

Национални Архиви си запазва правото да преглежда и разследва всички дейности по препращане или да променяме препоръки. Национални Архиви е единственият определящ фактор в случаите на съмнения за злоупотреба, измама и си запазва правото да намери справедлив или подходящ начин, по който да действа при възникването им.

7. Лични данни


7.1. Чрез включването си в Програмата участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила.
7.2. Участието предполага категоричното съгласие на участващите техните данни да бъдат запазени и обработвани от компания “Национални Архиви Корп.” ЕООД.
7.3. Целите на обработването на тези данни са за:

- Осъществяване на контакт с Препоръчания и последваща комуникация и действия до сключването на договор или възможност за комуникация впоследствие като потенциален клиент в бъдеще.
- Определяне на наградените в Партньорската програма
- Предоставяне на определените награди.

Създателят на Програмата гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.
7.3. Създателят поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.
7.4. Данните, които ще бъдат събирани:
- Име
- Имейл адрес
- Телефон
7.5 Вашите права:
- коригиране
- изтриване
- достъп
- заличаване
- преносимост
За повече информация: (линк) към политиката за поверителност на сайта.

8. Други условия


Тези Общи условия на програмата представляват споразумение между участниците в Партньорската програма и Национални Архиви относно правилата за участие в програмата. Заглавията на секциите в настоящите Общи условия на Програмата са само за удобство и нямат правно или договорно действие. Лице, което не е страна по настоящите Общи условия на програмата, няма право да налага или да се възползва от някое от настоящите Програмни условия.

8.1. Национални Архиви не поема отговорност или задължения при:
a./ Невярно и неуспешно електронно предаване на данни.
б./ Повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази промоция.

8.2. Национални Архиви няма задължението да осъществява кореспонденция към Препоръчващия, за да го държи в течение на развитието на комуникацията с Препоръчания, в това число да ги уведомява за факта, че техен Препоръчан не е станал клиент.

8.3. Създателят си запазва правото да прекрати Програмата, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства.
BG