Защо са важни висококачествените данни?

Charts

Днес бизнеси с различни размери и от различни сектори разчитат на данните, за да изпълняват ефективно своите работни процеси. Безспорно данните са най-ценният ресурс за бизнес планиране и прогнозиране. Но те са полезни единствено ако са висококачествени. Некачествените данни нямат никаква полза за компаниите и дори могат да доведат до значителни парични загуби. Некачествените данни струват на бизнеса средно 30% (понякога и повече) от приходите им.


Какви са критериите, по които се определя качеството на данните? Какви са предимствата за компаниите, които се доверяват на висококачествените данни? Как ние от Национални Архиви можем да помогнем на вашата организация за ефективното управление и постигане на високо качество на данните ви?


Отговорите на тези важни въпроси ви представяме в следващите редове.


Критериите за качество на данните


Висококачествените данни могат да бъдат определени като такива, когато отговарят на следните критерии: точност, пълнота, уместност, валидност, навременност и последователност.


Как правилно да събирате данните


Точността на данните
 се отнася доколко качествено те отразяват реалността – представяне на информацията по начин, който не е подвеждащ и са изписани точно събития, имена, постигнати резултати и т.н. Например, въз основа на такава информация търговците вземат решение за предлагане или рекламиране на определен тип стоки и услуги.


Пълнотата на данните 
се изразява в качеството им в същите да не липсват пропуски. Да вземем за пример попълването на въпросник при провеждане на проучване от маркетинг агенция. В случай че респондентът не попълни някои от зададените му въпроси, то данните практически са непълни. Непълнота може да настъпи и впоследствие – при допускане на грешка при обработването на същите данни.


Уместността 
се изразява в качеството на данните да бъдат от полза за целите, за които се използват.

Woman

Как да обработите събраните данни


Начинът на събиране на данните определя тяхната валидност.
 С други думи доколко форматът на данните е правилен и достъпен за обработка. В случай на невалидност или нарушения при събирането им спрямо изискванията на GDPR, могат да възникнат редица проблеми – от невъзможност за въвеждането им до налагане на административни санкции.


За определен тип изследвания е важно данните да се запишат веднага след възникване на събитието, това се отнася за тяхната навременност. За изследване на актуални бизнес тенденции в областта на рекламата през 2021, например, няма как да се считат за полезни данни, които дават информация за потребителските нагласи през 2015 година, защото през 2021 година те са се променили драстично.


Последователността на данните
 е отговорна за ефективната координация между отделите във вашата компания. Този критерий за качество е от особено значение в изпълнение на вътрешнофирмените работни процеси. Когато сравнявате елемент от данни или негов аналог в множество набори от данни, той трябва да бъде един и същ, т.е. последователен. Това важи и по отношение на съдържание, и по отношение на формат.


Предимства за компаниите, които имат достъп до висококачествени данни


Видимостта на данните е определяща дали една компания ще бъде успешна в своето управление. Ако има пълнота и навременен достъп до данни, то тя може да прави анализи и прогнози. Висококачествените данни могат да осигурят различни ползи за бизнеса като:

  • Информиран процес при на вземане на управленски решения


Висококачествените данни ви предоставят възможност за по-добър контрол на всички нива на организацията. Колкото повече висококачествени данни притежавате и колкото по-достъпни са те, толкова повече увереност имате във вашите решения.

  • По-добро таргетиране


Насочване на даден продукт/услуга към твърде широка аудитория не е печеливш подход. Достъпът до висококачествени данни прецизира процеса по таргетиране. Когато знаете коя е вашата конкретна целева аудитория, то вашата рекламна кампания, продукти или съдържание ще бъдат разработени по най-правилния начин.


Въвеждане на данни и дигитализация на документи


Висококачествените данни са важни, защото дават точна и навременна информация за ефективното управление на бизнеса. Когато се отнасят за големи фирми, те са в изключително големи размери и са непосилни за самостоятелна обработка от страна на компаниите. Въвеждането на данни в комбинация с дигитализацията на документи постига резултат за бързо намиране на документ от ваша страна, без оглед на време и място, което предоставя възможност за анализи на база точни данни и коректна информация.


Искате да научите повече как въвеждането на данни и дигиталното архивиране помагат във вашата индустрия?

Other related posts