Privacy Policy

Уебсайтът nacorp-bg.com (“Уебсайт”) се притежава и управлява от „НАЦИОНАЛНИ АРХИВИ КОРП“ ЕООД. Ние разбираме, че като посетител на нашия Уебсайт, Вие бихте могли да имате въпроси във връзка с информацията, която ни предоставяте, както и относно начина, по който я обработваме. С настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на Уебсайта и как я използваме. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този Уебсайт и не се отнася за информация, събирана и обработвана от „НАЦИОНАЛНИ АРХИВИ КОРП“ ЕООД на основание други законосъобразни способи, подлежащи на друг вид регламентиране. Достъвайки този сайт и информация, Вие се съгласявате, че сте прочели и разбрали условията за използване на този уебсайт.

Информация, която събираме

В случай, че сте избрали да попълните контактна форма на нашия Уебсайт или да заявите безплатен анализ е необходимо да предоставите някои лични данни като например име (на), телефонен номер, e-mail и друга лична информация според спецификата на услугата или Вашата заявка. Събраната информация се обработва от „НАЦИОНАЛНИ АРХИВИ КОРП“ ЕООД единствено с цел предоставяне на искани от Вас услуги, подадени от Вас заявки и за осъществяване на връзка с Вас като наши клиенти.

В случай, че сте избрали да получавате нашия информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до потребителите, които са заявили, че желаят да го получават. В случай, че в даден момент като потребители смените решението си и решите, че не желаете да получавате нашия нюзлетър, във всеки един мейл се съдържа линк, чрез който можете да се отпишете.

В случай, че сте заявили желание да участвате в Партньорска програма, публикувана на нашия Уебсайт - www.nacorp-bg.com, ако Вие сте Препоръчващ е необходимо да предоставите някои лични данни като например име и фамилия, e-mail адрес, телефонен номер и други, а ако Вие сте Препоръчан, в Партньорската програма част от личните Ви данни като име и e-mail ще бъдат предоставени от трети лица – Ваши клиенти, партньори, приятели или други, използващи услугите на „НАЦИОНАЛНИ АРХИВИ КОРП“ ЕООД и/или запознати с тях и техните качества с цел изпълнение условията на Програма, а други такива като телефонен номер и име на дружество, което представлявате ще бъде необходимо Вие да предоставите. За получените лични данни от трети лица Вие ще бъдете надлежно уведомени. Събраната информация се обработва от „НАЦИОНАЛНИ АРХИВИ КОРП“ ЕООД за следните цели:

По отношение на Препоръчващия:

 • Изпълнение на Програмата и реализиране на Успешна препоръка;
 • Определяне и предоставяне на Партньорско възнаграждение;

По отношение на Препоръчания:

 • Изпълнение на Програмата и реализиране на Успешна препоръка;
 • Осъществяване на контакт с Препоръчания и последваща комуникация с цел предприемане на необходимите действия за сключването на договор между Препоръчания и НАЦИОНАЛНИ АРХИВИ КОРП. ЕООД.

Вие не сте задължени и ние не изискваме от Вас да въвеждате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по - голямата част от съдържанието му.


Срок за съхранение на информация, която събираме

„НАЦИОНАЛНИ АРХИВИ КОРП“ ЕООД изпълнява стриктно изискванията на нормативната уредба в областта на защитата на личните данни. Обработваните лични данни са сведени до необходимия минимум за постигане на конкретната цел и ще бъдат надлежно унищожени след отпадане на основанията за дадената обработка. Затова Ви молим да предоставяте само тези данни, които са необходими. Всяка друга информация, публикувана в публичните зони на сайта е под Ваш контрол и Ваша отговорност.

Вашите данни ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от срока, необходим за постигане на съответната цел, за която са събрани данните, освен ако съгласно действащото право се предвижда по-дълъг или по-кратък срок на съхранение или съхранението е необходимо с цел защита на законните интереси на „НАЦИОНАЛНИ АРХИВИ КОРП“ ЕООД.

Начините за събиране и обмен на лична информация, които ние използваме, са:
Форма за контакт, чрез която се обслужват запитвания от наши клиенти:

 • Име;
 • е-mail адрес (няма да бъде публикуван);
 • Компания/Организация;
 • Съобщение;

Участие в Партньорска програма:

 • Име и фамилия;
 • е-mail адрес (няма да бъде публикуван);
 • Телефонен номер;
 • Име на дружество, което представлявате;
 • Име и e-mail на Препоръчан (първоначално предоставени от Ваш клиент/партньор)
 • Отговори;

Информационен бюлетин (Нюзлетър)

 • Име;
 • Фамилия;
 • Наименование на комапния;
 • е-mail адрес (няма да бъде публикуван);

Заявка за безплатен анализ:

 • Име;
 • Фамилия;
 • е-mail адрес (няма да бъде публикуван);
 • Телефонен номер (няма да бъде публикуван);
 • Наименование на компания (няма да бъде публикуван);
 • Отговори;

Предоставените от Вас данни за контакт се използват за следните цели:

 • за идентификация на Вашите запитвания, подадени през формата за контакт или чрез друг онлайн канал за обслужване на клиенти;
 • получените данни във вид на съобщение се съхраняват за не повече от 6 месеца и/или след отговор на запитването, което настъпи първо;
 • за идентификация при осъществяване на контакт чрез заявление за участие в Партньорската Програма и последваща комуникация с цел предприемане на необходимите действия за сключването на договор между Препоръчания и НАЦИОНАЛНИ АРХИВИ КОРП. ЕООД., както и определяне и получаване на Партньорско възнаграждение за Препоръчващия във връзка с условията на Партньорската Програма;
 • обратна връзка с цел прецизиране на Вашето запитване;


Вашите права

 • Право на достъп
  Имате право да получите от нас информация за това дали се обработват Ваши лични данни, както и имате право да получите достъп до данните и информация във връзка с тяхното обработването;
 • Право на коригиране
  Можете да поискате от нас да коригираме неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, както и същите да бъдат актуализирани;
 • Право на изтриване
  Имате право да поискате изтриване на данните Ви, освен в случаите, когато е налице основание за обработването им;
 • Право на ограничаване на обработването

Това право можете да упражните в следните ситуации:

 1. когато оспорвате точността на личните данни, за срок, който позволява на „НАЦИОНАЛНИ АРХИВИ КОРП“ ЕООД да провери точността им;
 2. когато обработването е неправомерно и Вие ограничаване на използването им;
 3. когато „НАЦИОНАЛНИ АРХИВИ КОРП“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 4. Вие сте възразили срещу обработването и е инициирана проверка дали основания на „НАЦИОНАЛНИ АРХИВИ КОРП“ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси:
  - Право на възражение срещу обработването
  - Право на преносимост на данните
  - Право на оттегляне на съгласието

Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време (когато основанието за обработване на лични данни е съгласието). Оттеглянето на съгласието действа занапред и не се отразява на даденото преди оттеглянето съгласие;

 • Права при автоматизирано вземане на индивидуални решения
 • Право на жалба

Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2 и на електронен адрес kzld@cpdp.bg.
Ако искате да упражните правото си на достъп до Вашите лични данни или да ги коригирате, или изтриете, може да се свържете с нас по удобен за Вас начин.

Кой ще обработва Вашите лични данни и на кого ще предоставяме
Вашите данни ще бъдат обработвани от служители на НАЦИОНАЛНИ АРХИВИ КОРП. ЕООД, които са поели задължения за опазване на конфиденциалността на информацията, станала им известна при изпълнение на служебните им задължения и които са получили тази информация във връзка с изпълняваните от тях задължения в дружеството.
Ние предаваме Вашите лични данни на трети страни (получатели), ако:

 • сте дали Вашето изрично съгласие за една или повече конкретни цели, съгласно член 6, параграф 1, първа алинея, буква а) от ОРЗД;
 • разкриването им е необходимо съгласно член 6, параграф 1, първа алинея, буква е) от ОРЗД с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции и няма основание да се приема, че имате важен, защитим интерес от тяхното неразкриване;
 • в случай че е налице законово задължение за разкриването им съгласно член 6, параграф 1, първа алинея, буква в) от ОРЗД и това е разрешено от закона и необходимо за изпълнението на договорни задължения съгласно член 6, параграф 1, първа алинея, буква б) от ОРЗД;
 • ние възлагаме обработването на данни от наше име в съответствие с член 28 от ОРЗД.

Вашите лични данни не се предават за различни от гореизброените цели.
НАЦИОНАЛНИ АРХИВИ КОРП. ЕООД може да предостави Вашите данни, ако е необходимо и при спазване изискванията на приложимото законодателство, на някоя от следните категории получатели: компетентни държавни органи в предвидените от закона случаи, адвокати, доставчици на услуги, например дружества, предоставящи услуги в областта на информационните технологии и др. Предоставянето на данни на трети лица се извършва след преценка на необходимостта и основателността за всеки отделен случай, като в хипотезата на възлагане на дейности по обработка на данни на обработващ лични данни, същите ще бъдат предоставени в съответствие с изискванията на чл. 28 от Общия регламент относно защитата на данните.
В случай на предаване на обработвани от дружеството лични данни на трети държави или международни организации извън Европейския съюз, това ще се извърши при спазване на Общия регламент относно защитата на данните. Това ще се извършии само ако за третата страна е било потвърдено адекватно ниво на защита на данните от Европейската комисия или ако други подходящи гаранции за защита на данните са налице (по-специално стандартни договорни клаузи, одобрени съгласно Общия регламент относно защитата на данните, или задължителни фирмени правила).

Какви външни услуги се използват, които управляват данните Ви

 • Суперхостинг - https://www.superhosting.bg - хостинг платформа на уебсайта www.nacorp-bg.com. Ето техните мерки за съответствие с Общия регламент относно защитата на данните: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php
 • Mailchimp - https://mailchimp.com/ - имейл платформа за изпращане на информационен бюлетин / нюзлетър. Какви данни се предоставят към Мейлчимп и за какви услуги?
 • Данни за контакт – име, фамилия, имейл адрес, телефон, име на компания, за която работите. Допълнителни автоматично се събира информация за техническото устройството, което ползвате – IP адрес, операционна система, ID на браузър и друга информация за системата и интернет свързаността Ви.
 • Информация при създаване на кампании относно активността на потребителите – на кои кампании са отворили, по кое време, през какво устройство и пр. и на кои линкове са кликнали.
  Ето техните мерки за съответствие с Общия регламент относно защитата на данните: https://mailchimp.com/gdpr/
 • Google sheets - апликации за изготвяне на документи и бележки. Ето техните мерки за съответствие с Общия регламент относно защитата на данните: https://policies.google.com/?hl=bg
 • Google - https://www.google.com – сървърите, където се съхраняват нашите e-mail адреси са там. Ето техните мерки за съответствие с Общия регламент относно защитата на данните:
  - https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html
  - https://cloud.google.com/security/gdpr
 • Web Grow Studio - https://webgrowstudio.com – наш партньор, който ни предоставя услуги, свързани с развитието на нашата електронна страница www.nacorp-bg.com.


Политика за „бисквитки“

Използване на „бисквитки“
„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузъра на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?
Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание. Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

Сесийни „бисквитки“
Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузър. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни "бисквитки"
Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

"Бисквитки" на трета страна
На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, както и пиксели (като например Facebook pixel) и други, за да управляваме нашата онлайн реклама и маркетинг по електронната поща. Възможно е при посещаването на тези сайтове, или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като „НАЦИОНАЛНИ АРХИВИ КОРП“ ЕООД няма контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“, затова Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни. Те позволяват на нас и тези “трети страни” да научим кои реклами ви довеждат до нашия уебсайт и как използвате сайта, как да подобрим ползваемостта на сайта и кое съдържание представлява по-голям интерес за вас.

 • FB Pixel - това е Бисквитка, която позволява на Facebook да събира информация от посетителите на сайта ни, за да научим как използвате Сайта и оптимизираме работата му, както и за да Ви показваме рекламно съдържание във Facebook. За повече информация можете да посетите: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 • Google Analytics (с анонимна информация) - това е услуга за анализ на интернет трафика, предоставена от Google Inc. Google Analytics използва Бисквитки, за да направи оценка на използването на уебсайта, отчитането на трафика и поведението на потребителите. Информацията е анонимна и не може да бъде свързана с конкретно лице. Подробна информация за Google Analytics може да намерите на https://policies.google.com/privacy/partners
 • Google Adwords – за проследяване и анализ на взаимодействие на потребителите с рекламите и търсене. Повече информация тук: https://policies.google.com/privacy
 • Hotjar – За проследяване и отчитане на трафика и анализ на поведението на потребителите на уебсайта: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
 • Имейл бюлетин - определяме способността да получавате електронни съобщения, обобщена статистика за резултатите от имейл кампанията.

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?
Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на nacorp-bg.com . Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“
Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузър. В Интернет можете да намерите помощна информация относно как се извършва контролът на „бисквитки“ в различните видове браузъри. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация. Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera | Blackberry | Safari iOS | Windows Mobile Всички „бисквитки“, които се ползват на този Уебсайт се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период варира до 365 дни според предназначението на конкретната „бисквитка“.

Настоящата Политика за поверителност е актуализирана към 19.11.2021 година.